MDH skickliga på samverkan

När MDH krokar arm med näringsliv och offentlig sektor skapas ­viktiga förutsättningar för tillväxt och kompetensförsörjning. För högskolans studenter ökar det chansen till jobb efter studierna.

”Vår roll som lärosäte ­kommer säkerligen att förändras med tiden. Samverkan är ett sätt för oss att hela tiden hålla oss aktuella.”

Med 16 000 studenter är Mälardalens högskola, MDH, en av Sveriges största högskolor, och de spelar en nyckelroll för regionens tillväxt och kompetensförsörjning. Här utbildas allt från civilingenjörer och lärare till sjuksköterskor och ekonomer. Ända sedan starten har samverkan varit en självklar del av utbildning och forskning här, och idag har MDH långsiktiga samarbetsavtal med globala företag som ABB, Bombardier och Volvo, men även med Vafab Miljö, Eskilstuna Energi och miljö, Västerås och Eskilstuna kommuner samt Region Västmanland och Region Sörmland.

– MDH har en unik samverkansprofil. Genom att samverka med många stora företag stärker vi svensk konkurrenskraft. Men vi samverkar också med mindre företag där studenter kan göra examensjobb och forskningsprojekt, och personer från företagen kan exempelvis vara gästföreläsare på MDH, säger Helena Jerregård, vicerektor för samverkan på MDH.

Helena Jerregård, vicerektor för samverkan ­på MDH.

INOM FLERA OMRÅDEN

Totalt driver MDH hundratals olika samarbetsprojekt tillsammans med näringsliv, offentliga verksamheter och organisationer. Samverkan finns inte bara inom den ingenjörstäta tekniska sektorn, utan även inom vård och skola. Bland annat arbetar MDH tillsammans med äldreboendet Måsta Äng, där ny teknik och nya arbetssätt testas i verklig miljö. Boende, personal, studenter och forskare från akademin för hälsa, vård och välfärd kan mötas på boendet och utveckla omsorgen.

– Och vad gäller läromedel utvecklar vi Sveriges första forskningsbaserade läromedel i matematik, som utgår från att läromedlet ska underlätta dialogen mellan lärare och elever, säger Helena Jerregård.

Automation Region är en av arrangörerna bakom ­Automation Summit, som varje år samlar framstående representanter från industri, akademi och myndigheter.

OLIKA SAMVERKANSFORMER

Att samverka är ett sätt att skapa värden som företag och högskola var för sig inte kan uppnå, och MDH:s samverkansprojekt finns i många olika former. I Automation Region samlas 120 företag och organisationer i ett kluster för att stärka svensk automationskompetens, stimulera innovationer och långsiktigt säkra branschens kompetensförsörjning. På frukostmöten, i workshops, utvecklingsgrupper och på mässor sker utbyten som ska leda till ökad konkurrenskraft. Industriforskarskolan ARRAY är ett nära samarbete mellan MDH och några av världens främsta företag inom automation och robotik.

– ARRAY bidrar till ökad kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri, säger Helena Jerregård.

Robotdalen utvecklar och kommer­sialiserar nya produkter och lösningar för att göra Sverige mer effektivt och konkurrens­kraftigt.

ATTRAKTIVA PÅ ARBETSMARKNADEN

MDH spelar en viktig roll som kompetensförsörjare för flera av regionens globala företag, och framgångsrik samverkan gör studenterna härifrån eftertraktade på arbetsmarknaden. Den gynnar även det livslånga lärandet för lärosätets personal.

– Vi vet också att forskare som är intresserade av tillämpad forskning i nära samverkan söker sig till oss för att vi arbetar nära näringsliv och offentlig sektor, säger Helena Jerregård. På MDH arbetar man löpande med att utveckla högskolans utbildningar. Samverkansprojekten är en viktig garant för att lyckas med det, både idag och framöver.

– Vår roll som lärosäte kommer säkerligen att förändras med tiden. Samverkan är ett sätt för oss att hela tiden hålla oss aktuella, säger Helena Jerregård.