MDU skickliga på samverkan

MDU skickliga på samverkan

När MDU krokar arm med näringsliv och offentlig sektor skapas ­viktiga förutsättningar för tillväxt och kompetensförsörjning. För universitetets studenter ökar det chansen till jobb efter studierna.

”Vår roll som lärosäte ­kommer säkerligen att förändras med tiden. Samverkan är ett sätt för oss att hela tiden hålla oss aktuella.”

Med 16 000 studenter spelar Mälardalens universitet, MDU, en nyckelroll för regionens tillväxt och kompetensförsörjning. Här utbildas allt från civilingenjörer och lärare till sjuksköterskor och ekonomer. Ända sedan starten har samverkan varit en självklar del av utbildning och forskning här, och idag har MDU långsiktiga samarbetsavtal med globala företag som ABB, Bombardier och Volvo, men även med Vafab Miljö, Eskilstuna Energi och miljö, Västerås och Eskilstuna kommuner samt Region Västmanland och Region Sörmland.

– MDU har en unik samverkansprofil. Genom att samverka med många stora företag stärker vi svensk konkurrenskraft. Men vi samverkar också med mindre företag där studenter kan göra examensjobb och forskningsprojekt, och personer från företagen kan exempelvis vara gästföreläsare på MDU, säger Helena Jerregård, vicerektor för samverkan på MDU.

Helena Jerregård, vicerektor för samverkan ­på MDU.

INOM FLERA OMRÅDEN

Totalt driver MDU hundratals olika samarbetsprojekt tillsammans med näringsliv, offentliga verksamheter och organisationer. Samverkan finns inte bara inom den ingenjörstäta tekniska sektorn, utan även inom vård och skola. Bland annat arbetar MDU tillsammans med äldreboendet Måsta Äng, där ny teknik och nya arbetssätt testas i verklig miljö. Boende, personal, studenter och forskare från akademin för hälsa, vård och välfärd kan mötas på boendet och utveckla omsorgen.

– Och vad gäller läromedel utvecklar vi Sveriges första forskningsbaserade läromedel i matematik, som utgår från att läromedlet ska underlätta dialogen mellan lärare och elever, säger Helena Jerregård.

Automation Region är en av arrangörerna bakom ­Automation Summit, som varje år samlar framstående representanter från industri, akademi och myndigheter.

OLIKA SAMVERKANSFORMER

Att samverka är ett sätt att skapa värden som företag och universitet var för sig inte kan uppnå, och MDU:s samverkansprojekt finns i många olika former. I Automation Region samlas 120 företag och organisationer i ett kluster för att stärka svensk automationskompetens, stimulera innovationer och långsiktigt säkra branschens kompetensförsörjning. På frukostmöten, i workshops, utvecklingsgrupper och på mässor sker utbyten som ska leda till ökad konkurrenskraft. Industriforskarskolan ARRAY är ett nära samarbete mellan MDU och några av världens främsta företag inom automation och robotik.

– ARRAY bidrar till ökad kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri, säger Helena Jerregård.

Robotdalen utvecklar och kommer­sialiserar nya produkter och lösningar för att göra Sverige mer effektivt och konkurrens­kraftigt.

ATTRAKTIVA PÅ ARBETSMARKNADEN

MDU spelar en viktig roll som kompetensförsörjare för flera av regionens globala företag, och framgångsrik samverkan gör studenterna härifrån eftertraktade på arbetsmarknaden. Den gynnar även det livslånga lärandet för lärosätets personal.

– Vi vet också att forskare som är intresserade av tillämpad forskning i nära samverkan söker sig till oss för att vi arbetar nära näringsliv och offentlig sektor, säger Helena Jerregård. På MDU arbetar man löpande med att utveckla universitetets utbildningar. Samverkansprojekten är en viktig garant för att lyckas med det, både idag och framöver.

– Vår roll som lärosäte kommer säkerligen att förändras med tiden. Samverkan är ett sätt för oss att hela tiden hålla oss aktuella, säger Helena Jerregård.